Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam: Đồng hành xây dựng hợp tác

Việt Nam và Nigeria là hai quốc gia có tiềm năng hợp tác về kinh tế, văn hóa và giáo dục. Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết và giao lưu giữa hai quốc gia còn hạn chế. Các hoạt động giao lưu và hợp tác chưa được đẩy mạnh, gây rào cản cho việc xây dựng quan hệ đối tác lâu dài giữa hai bên.

Mở đầu, chúng ta cần tìm hiểu thêm về vai trò và hoạt động của Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam. Qua đó, xây dựng sự nhận thức đúng đắn và tạo động lực cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia. Các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế và giáo dục sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và giao lưu giữa các cộng đồng, doanh nghiệp và các lĩnh vực khác.

Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, giáo dục và đẩy mạnh giao tiếp cùng với các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, Đại Sứ Quán Nigeria tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam và Nigeria. Đồng thời, việc xây dựng sự hiểu biết và tăng cường quan hệ đối tác sẽ mang lại lợi ích chung và phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.

Đại Sứ Quán Nigeria tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Villa 44/1 phố Vạn Bảo, Khu Ngoại Giao Vạn Phúc, Hà Nội

Điện thoại: +84-24-37263610 / 11

Fax: +84-24-37263615

Email: contact-us@nigeriaembassy.com.vn

Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam: Đồng hành xây dựng hợp tác

Thời gian làm việc của bộ phận lãnh sự Đại Sứ Quán Nigeria tại Hà Nội, Việt Nam:

Từ 10:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 15:30 từ Thứ Hai đến Thứ Năm

Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng và củng cố quan hệ đối tác giữa hai quốc gia. Qua các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục và hợp tác đa phương, Đại Sứ Quán Nigeria tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu và tăng cường hợp tác giữa cộng đồng hai nước. Đồng thời, qua việc thúc đẩy giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau, Đại Sứ Quán Nigeria góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và tạo lợi ích chung cho cả Nigeria và Việt Nam.

Thanh Dung Vi
error: Content is protected !!